celebrate 10th anniversary
mini-auto-parts.nl
celebrate 10th anniversary
nl

  Categorieën

  Impressum

  Juridische informatie

  1. Presentatie van de site.

  Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie, is het opgegeven voor de gebruikers van de site www.piecesanspermis.fr de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en de follow-up daarvan:

  Eigenaar:

  Auto zonder vergunning Lecocq

  242 rue de l'Yser

  59200 Tourcoing

  N ° Siret: 510 189 376


  Maker: ASPL SARL
  Verantwoordelijk voor de publicatie: C-E. Lecocq - aspl59@hotmail.fr
  De publicatie Manager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
   


  Host:

  OVH SAS

  SAS met een kapitaal van € 10 000 000
  2 rue Kellermann
  59100 Roubaix
  Frankrijk

   

  2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de diensten die worden aangeboden.

  Het gebruik van de site www.piecesanspermis.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld op elk gewenst moment, gebruikers van de site www.piecesanspermis.fr zijn derhalve verzocht te raadplegen op een regelmatige basis.

  Deze site is normaal toegankelijk zijn voor gebruikers op elk gewenst moment. Een onderbreking voor technisch onderhoud redenen kan echter worden besloten door www.piecesanspermis.frvervolgens streven om te communiceren voordat gebruikers de data en uren van de interventie.

  Sitemap www.piecesanspermis.fr wordt regelmatig bijgewerkt door C - E. Lecocq. Ook de afdruk kan worden gewijzigd op elk moment: ze moeten toch aan de gebruiker die is uitgenodigd om te verwijzen de meeste vaak mogelijk te leren kennen.

  3. Beschrijving van de dienstverlening.

  Sitemap www.piecesanspermis.fr informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf is bedoeld.

  Auto zonder vergunning Lecocq streeft ernaar om op site www.piecesanspermis.fr informatie zo nauwkeurig mogelijk. Echter, het is niet aansprakelijk vooronnauwkeurigheden, omissies en tekortkomingen in de update, of zijn gedaan of vanwege derden partners die deze informatie verstrekken.

  Alle informatie op de site www.piecesanspermis.fr indicatie worden gegeven en kunnen evolueren. Bovendien, de informatie op de site www.piecesanspermis.fr zijn niet uitputtend. Sinds de release krijgen ze onderhevig aan veranderingen.

  4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

  De site gebruikt technologie JavaScript.

  De website is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien, de gebruiker van de site verbindt zich ertoe om te toegang tot de site met behulp van een recente materiaal, dat geen virus bevat en met een laatste generatie browser bijwerken

  5 Intellectueel eigendom en namaak.

  Auto zonder vergunning Lilley is de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten of de rechten van gebruik houdt op alle items beschikbaar op de site, met inbegrip van teksten, beelden, afbeeldingen, logo, iconen, geluiden, software.

  Elke reproductie, representatie,wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het medium of het proces wordt gebruikt, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van: auto zonder Lecocq toestaan.

  Elk gebruik niet toegelaten website of enige elementen die het bevat zal worden beschouwd als een inbreuk op en voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335 - 2 en volgende van de intellectuele eigendom Code.

  6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

  Auto zonder vergunning Lecocq niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de hardware van de gebruiker, wanneer toegang tot de site auto zonder vergunning Lecocq en als gevolg van het gebruik van uitrusting die niet aan de specificaties voldoen, aangeduid in het punt 4, of het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit.

  Auto zonder vergunning Lecocq kan ook aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte (zoals bijvoorbeeld als een markt of verlies van een kans) voortvloeiend uit het gebruik van de site www.piecesanspermis.fr.

  Interactieve ruimten (mogelijkheid om te vragen in de contact ruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Auto zonder toestaan Lecocq reserves het recht te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving,alle inhoud gestort in deze ruimte die inbreuk maken op de wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. Voorkomend geval, auto zonder vergunning Lilley behoudt zich tevens de mogelijkheid van verhoor van de burgerlijke verantwoordelijkheid of strafrecht van de gebruiker, met inbegrip van waar bericht aan racistische, belediging, laster, of pornografisch karakter, ongeacht het medium gebruikt (tekst, fotografie...).

  7. Beheer van persoonlijke gegevens.

  In Frankrijk, worden de persoonlijke gegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel l 226-13 van het Wetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

  Naar aanleiding van het gebruik van de site www.piecesanspermis.fr, kunnen worden verzameld: de URL van de koppelingen waarmee de gebruiker de site heeft bezocht www.piecesanspermis.frde gebruiker toegang provider, adres van Internet Protocol (IP) gebruiker.

  In ieder geval auto zonder vergunning Lecocq verzamelt geen persoonlijke informatie over de gebruiker wat betreft de noodzaak van sommige diensten aangeboden door de website www.piecesanspermis.fr. Gebruiker verstrekt deze informatie in een op de hoogte, met inbegrip van wanneer hij zelf tot hun beslag overgaat. Vervolgens wordt gesteld aan de gebruiker van de site www.piecesanspermis.fr de verplichting of dergelijke informatie niet te verstrekken.

  Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens betreffende, door haar verzoek geschreven en ondertekend, vergezeld van een kopie van de titel van identiteit met handtekening van de houder van het stuk, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

  Geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site www.piecesanspermis.fr is gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen, toegewezen of verkocht op een drager een aan derden. Alleen de hypothese van de aflossing van de auto zonder vergunning Lecocq en zijn rechten zou de indiening van dergelijke informatie aan elke koper die zou op zijn beurt op dezelfde verplichting van instandhouding en wijziging van de gegevens voor de gebruiker van de site www.piecesanspermis.fr.

  Deze gegevensverwerking is verklaard aan de Commission Nationale Informatique et Libertes (CNIL) heeft ontvangen No 1.776.909 uitgegeven op 2014/06/25.

  De databases zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

  8. Koppelingen hyperlinks en cookies.

  Sitemap www.piecesanspermis.fr bevat een aantal links naar andere sites, hoffelijkheid van auto zonder vergunning Lecocq instellen. Echter auto zonder vergunning Lecocq beschikt niet over de functionaliteit om de inhoud van de sites dus bezocht te controleren, en daarom draagt geen aansprakelijkheid als zodanig.

  De sitenavigatie www.piecesanspermis.fr is waarschijnlijk ervoor zorgen dat de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, dat kan geen identificatie van de gebruiker, maar die registreert informatie over de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn ter vergemakkelijking van latere navigatie op de site, en zijn ook bedoeld om verschillende maatstaven van aanwezigheid.

  De weigering van beiden van een cookie kan maken het onmogelijk voor toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter zijn computer configureren op de volgende wijze te verwerpen de installatie van cookies:
  Onder Internet Explorer: Gereedschap tab / internet-opties. Klik op Privacy en selecteer blokkeren alle cookies. OK bevestigen.
  Netscape: Tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en selecteer uitschakelen van cookies. OK bevestigen.

  9 Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid.

  Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.piecesanspermis.fr is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve toekenning van bevoegdheid wordt gesteld aan de bevoegde rechtbanken van ROUBAIX-TOURCOING.

  10. De belangrijkste relevante wetten.

  Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden.

  Besluit nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie.

  11 Verklarende woordenlijst.

  Gebruiker: Gebruiker logging, gebruik van de site hierboven genoemd.

  Persoonlijke informatie: 'informatie waarmee, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de personen op wie zij van toepassing' (artikel 4 van wet nr. 78-17 du)6 Januari 1978).